Site logo

Privacybeleid My Flexi-Job

Privacybeleid My Flexi-Job

My Flexi-Job hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. My Flexi-Job houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

Om jouw privacy te waarborgen:

 • worden je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • wordt de verwerking van de persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • werden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als My Flexi-Job zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Post: Cunning Plan, Gathuisveldstraat 29, 2800 Mechelen
Telefoon: 0468/35.78.85
Online: via ons contactormulier

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken PERSOONSGEGEVENS VAN WERKNEMERS voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om jouw sollicitatie voor een vacature te verwerken
 • om jou in contact te brengen met de werkgever waarbij je solliciteert
 • om jou op de hoogte te houden van nieuwe vacatures in jouw omgeving
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • om te antwoorden op vragen je aan ons stelt
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, type job waarin je geÏnteresseerd bent

Wij verwerken PERSOONSGEGEVENS VAN WERKGEVERS voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om de bestelling, facturatie en betaling van jouw vacature in orde te brengen
 • om jou in contact te brengen met sollicitanten voor jouw vacature
 • om jou op de hoogte te houden van nieuws over flexi-jobs
 • het versturen van nieuwsbrieven en eventuele promoties
 • om te antwoorden op vragen je aan ons stelt
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, btw nummer, type zaak

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Bewaartermijn

My Flexi-Job bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens My Flexi-Job van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.  Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Comissie dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

My Flexi-Job kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018. 

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Forgot Password

Winkelmand

Winkelwagen

cropped-My-Flexi-Job-logo-1.png

Welkom bij My Flexi-Job, de n°1 in flexi-jobs in Vlaanderen, klik op de button hieronder om verder te gaan